Hoofdredactrice Anna de Savornin Lohman maakt zich in De Hollandsche Lelie overal en nergens boos over. Omdat zij haar woede vaak mooi weet te verwoorden, zijn haar tirades altijd leuk om te lezen. Meestal weet ze wel een link te leggen met haar enorme liefde voor honden en haar ergernis over de manier waarop zij doorgaans behandeld worden. In het nummer van 10 augustus 1910 gaat het over een bijzonder voorval in de trein. 

Op 1 Aug. jl: 1910 is onze dienstbode mej: Marie Gehner, van uit Amsterdam per 3de klasse hollandsche spoor gereisd van Amsterdam naar den Haag “dames”-coupé; met den trein, van 7.40 uit Amsterdam.
Een der aanwezige “dames” liet in die bewuste coupé, onder goedkeuring der overige passagiers, haar dochtertje zich ontkleeden, en op den grond hare behoeften verrichten!! De coupé was zoodanig vervuild, dat onze dienstbode genoodzaakt was hare beenen op de bank te trekken.
Zij, onze dienstbode, mej Marie Gehner, is bereid dit feit onder eede te herhaalen, wanneer het van haar wordt verlangd.
Ik breng het ter kennis van het publiek, opdat voor de zooveelste maal gewezen worde op de verregaande onredelijkheid der spoorweg-directies, van kinderen tegen half of soms in het geheel géén geld toe te laten, waar honden (voor wier goed gedrag elke eigenaar natuurlijk angstvallig zorgt) niet worden opgenomen, althans niet in het Staatsspoor. – Niet zonder reden reis ik-persoonlijk, als ik het kan vermijden, nooit in “dames”-coupé’s, maar prefereer niet-rooken, bepaaldelijk om van het kinder-gezelschap ontslagen te zijn. Wat ik nogtans gezien heb op het gebied kinder-onhebbelijkheden, op mijne vele reizen, is desniettemin méér dan erg. Dit feit echter, geschied op 1 Aug. jl; in ons eigen “zindelijke” Holland, doet, dunkt mij, de deur toe, en verdient daarom ter algemeene kennis te worden gebracht, in de eerste plaats van die van de Directie van de Holl: Spoor.
ANNA DE SAVORNIN LOHMAN.

Anna de Savornin Lohman kinderen reizen