Tag Archives: vrouwen

De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht

Oproep in De Hollandsche Lelie van 25 april 1894, getiteld: ‘Vrouwen van Nederland!’

“Velen onder U hebben gevoeld, dat de positie der vrouw niet is, zooals ze moet zijn.

Velen hebben geleden en lijden onder de onbillijke wijze, waarop de vrouw wordt behandeld door de wet; en velen, die er niet onder lijden gevoelen toch, dat ook zij zouden kunnen verkeeren in hetzelfde geval; terwijl het bovendien voor velen klaar begint te worden, dat ze niet tevreden mogen zijn, als ze zelf niet lijden, maar dat ze ook belang behooren te stellen in ‘t lot van ‘t algemeen.

Tot nu toe echter ontbrak U het vereenigingspunt, waarom ge U allen kondt scharen. Het is aan eenige ondernemende vrouwen te Amsterdam gelukt op te richten: De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Zij meenen, en met haar de vrouwen, die het bestuur der Vereeniging hebben op zich genomen, dat het eerste wat de vrouw moet vragen om te komen tot verbetering van hare positie is: Het kiesrecht.

Waarschijnlijk zullen velen onder U denken dat dit niet het noodigste is; voor de eene zal dit, voor de andere weer iets anders het belangrijkste schijnen. Stelt nu echter persoonlijke gevoelens ter zijde; bedenkt, dat deze Vereeniging naar haar beste weten wil werken voor alle vrouwen en dat het van belang is de krachten niet te versnipperen.

Wordt als het U mogelijk is lid van de genoemde Vereeniging. De contributie is gesteld op minstens 50 cts. per jaar, om allen zonder onderscheid in staat te stellen zich aan te sluiten. Bedenkt, dat slechts het groote aantal ons kan baten, opdat ons niet ten antwoord kan gegeven worden, als de tijd van handelen gekomen is: De vrouw verlangt het kiesrecht niet.

Wij roepen u allen toe: Vrouwen van Nederland! Zorgt voor uwe belangen! Vereenigt U!

A.W.L. Versluys-Polman, Pres.-Penningm. Amsterdam. 1e Parkstraat 398.

A. Th. A. v. Campen-Doesburg, Vice-Pres. Amsterdam Haarl. Houttuinen 44.

P.C. Meuleman-Van Ginkel, Secr. Nieuwer-Amstel. Amsteldijk 34.

M. Rutgers-Hoitsema. Rotterdam, Haringvliet, 52.

H. Cohen. Amsterdam, Utrechtschedwarsstraat 95.

Ieder, die lid wenscht te worden, kan zich aanmelden bij een der bestuursleden. Bij alle bestuursleden zijn ook de statuten te verkrijgen.”

Eén van de initiatiefnemers van De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht was Wilhelmina Drucker. De vereniging  had verschillende afdelingen; presidente van de afdeling Amsterdam was Aletta Jacobs. Zij zou in 1903 algemeen presidente worden.

De inspanningen van deze vrouwen werden beloond, al moesten ze wel heel wat jaren geduld hebben. Bij de grondwetswijziging van 1917 werd het algemeen kiesrecht ingevoerd. Daarbij werd het passief kiesrecht voor zowel mannen als vrouwen mogelijk gemaakt, maar het actief algemeen kiesrecht werd vooralsnog alleen opengesteld voor mannen. Met een grondwetswijziging in 1922 werd het algemeen kiesrecht voor vrouwen en mannen in de Grondwet opgenomen.

Voor meer informatie zie o.a. een dossier op www.atria.nl.

Vrouwen voeren propaganda voor vrouwenkiesrecht in Amsterdam, 15 februari 1914 (dossier Atria)

Vrouwen voeren propaganda voor vrouwenkiesrecht in Amsterdam, 15 februari 1914 (dossier Atria)

Affiche van de Vereeniging (dossier Atria)

Affiche van de Vereeniging (dossier Atria)

Reacties uitgeschakeld voor De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht

Filed under Vrouwen

Ten volle mensch

De rubriek ‘week-kalender’ in De Hollandsche Lelie sluit inhoudelijk meestal aan bij het hoofdartikel. Na de tekst over de moderne vrouw in de aflevering van 7 februari 1900 volgt voor elke dag een toepasselijke wijsheid. Voor de maandag is dat bijvoorbeeld “Zeg niet dat Liefde ‘t Vrouwenlot voltooit, – Ik ben Mijzelf genoeg…” van Jeanne Reijneke Van Stuwe. Voor de woensdag: “Wij vrouwen moeten gelooven en ons dag aan dag zoeken te sterken in dat geloof, dat wij ten volle mensch kunnen worden zonder op te houden ten volle vrouw te zijn” van Hélène Mercier. En voor donderdag: “Nieuwe denkbeelden zijn als vreemde munten, welker waarde door het groote publiek niet naar waarde kan worden geschat.”

Week-kalender 7 februari 1900

Week-kalender 7 februari 1900

Reacties uitgeschakeld voor Ten volle mensch

Filed under Uncategorized

De overwinning is behaald!

Het hoofdartikel van redactrice Johanna van Woude in De Hollandsche Lelie van 7 februari 1900 heeft als titel ‘De moderne vrouw’ en begint als volgt: “Neen, schrik niet van dien titel….. De tijd is gelukkig voorbij, toen de moderne vrouw een wanklank scheen in de onderworpen vrouwenwereld . De moderne vrouw is geen duivelin, zooals men eerst meende, evenmin een zottin, zooals anderen zeiden, noch een halve man, zooals men beweerde dat zij moest zijn, al trad wel hier of daar eens een enkele wat onvrouwelijk of dwaas of al te heftig op.

De moderne vrouw is een hoogst achtenswaardig wezen gebleken, dat, een vergeten rups gelijk, zich loswikkelend uit het rag van conventie, opsteeg als een schoone vlinder, hoog in het wijde luchtruim; en de moderne man kan zich niet meer over haar vroolijk maken, noch haar in couranten en tijdschriften ten toon stellen, zonder zijn eigen inferioriteit te verraden en zijn ten-achter-blijven bij zijn tijd.”

Verderop in het artikel schrijft zij: “De Hollandsche vrouw heeft een kennelijk gevoel van eigenwaarde, en de tijden zijn voorbij toen zij maar een man het jawoord gaf om ‘onder dak’ te zullen zijn bij het overlijden harer ouders. Wie heeft ze niet gekend, de arme teervoelende meisjes uit groote gezinnen, die al hare illusies offerend ter wille van vaders zorgen, hare hand reikten aan een bekenden losbol, die nu eindelijk maar trouwen zou, of aan drinkers en halve idioten uit het zich boven de vrouw voelende mannengeslacht! […]

Neen, te huwen om ‘onder dak’ te zijn, is voor de hedendaagsche vrouw onnoodig; dat was het noodlot der onbemiddelde vrouw van voor vijf en twintig jaren. Als de schooltijd was afgeloopen wachten op een man. Geen of weinig bezigheid, voor het venster zitten en in het spionnetje gluren, een doelloos handwerkje, veel uitgaan; maar geen levensdoel, geen prikkel om met lust uit bed te springen voor den komenden dag, geen reden om bij het slapen gaan te verlangen naar den komenden morgen. Geen fier bewustzijn van zich nuttig weten, maar, als de man niet kwam, in heerengezelschap gekkelijk opgewonden zich aanstellend, dan een spot voor jongeren en een doktersmelkkoetje, om het leven te eindigen in gezelschap van kanarievogels en poesen. […]

En nu zien wij ze gaan door de straten der steden en over de wegen der dorpen met rustigen tred en geheven hoofde, de moderne vrouwen. […] En ze gaan in grote drommen, de werkende en hervormende vrouwen, met gelukkigen glimlach en rijk gevoel van voldaanheid over het leven en zichzelf. Haar ingeschapen teederheid siert haar als doktores en ziekenverpleegster aan de bedden der kranken; – in verre landen zien wij hare scherpzinnigheid haar als rechtsgeleerde te stade komen. Wij zien hen optreden als leeraressen, ook aan Universiteiten, als bijenkweeksters en als hoofden van boerderijen; – zij jagen de machines in de telegraafkantoren en hunne stemmen roepen door de telefoonbuizen; – hunne teere vingers tikken op de schrijfmachines en voeren de stenografische pen; zij zijn achter de toonbanken en in de journalistiek; in de orchesten der concertzalen en in de rijen der componisten; in photografie, schilder- en beeldhouwkunst, zoowel als in letterkunde als op het tooneel. En toch zijn er nog altijd vrouwen in overvloed die potje koken en vloeren aanvegen, of waardig hare mooie plaats als huismoeder innemen, en het hart van de ‘moderne vrouw’ is niet kouder dan het hart van de kokende en vegende vrouw of der huismoeder. Waar is het woord ’emancipatie’ gebleven, dat men spottend uitsprak? … Alweer in onbruik geraakt. Men spreekt nu nog alleen met zeker ontzag over ‘de moderne vrouw’.

Een vrouwenhart blijft een vrouwenhart voor het fornuis of achter den lessenaar, in de dokterskoets of gebogen over een te mazen kous. Geen wijze van broodverdienen zal ooit hare vrouwelijkheid benadeelen, of hare eigenaardige bekoorlijkheid schaden; en in alle omstandigheden kan zij kinderen aan haar warm hart drukken en tranen storten over den dwalenden man.”

Van Woude eindigt bepaald juichend: “Gij, moderne vrouwen, gij wegbaansters voor duizenden uwer jongere zusters, wij danken u voor uw moed en rustige volharding, en denkende aan den strijd door u gestreden, wordt ons oog vochtig, als wij u rustig zien gaan door den menschenwereld. Maar de overwinning is behaald!”

 

Reacties uitgeschakeld voor De overwinning is behaald!

Filed under Hoofdartikel