Oproep in De Hollandsche Lelie van 25 april 1894, getiteld: ‘Vrouwen van Nederland!’

“Velen onder U hebben gevoeld, dat de positie der vrouw niet is, zooals ze moet zijn.

Velen hebben geleden en lijden onder de onbillijke wijze, waarop de vrouw wordt behandeld door de wet; en velen, die er niet onder lijden gevoelen toch, dat ook zij zouden kunnen verkeeren in hetzelfde geval; terwijl het bovendien voor velen klaar begint te worden, dat ze niet tevreden mogen zijn, als ze zelf niet lijden, maar dat ze ook belang behooren te stellen in ‘t lot van ‘t algemeen.

Tot nu toe echter ontbrak U het vereenigingspunt, waarom ge U allen kondt scharen. Het is aan eenige ondernemende vrouwen te Amsterdam gelukt op te richten: De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Zij meenen, en met haar de vrouwen, die het bestuur der Vereeniging hebben op zich genomen, dat het eerste wat de vrouw moet vragen om te komen tot verbetering van hare positie is: Het kiesrecht.

Waarschijnlijk zullen velen onder U denken dat dit niet het noodigste is; voor de eene zal dit, voor de andere weer iets anders het belangrijkste schijnen. Stelt nu echter persoonlijke gevoelens ter zijde; bedenkt, dat deze Vereeniging naar haar beste weten wil werken voor alle vrouwen en dat het van belang is de krachten niet te versnipperen.

Wordt als het U mogelijk is lid van de genoemde Vereeniging. De contributie is gesteld op minstens 50 cts. per jaar, om allen zonder onderscheid in staat te stellen zich aan te sluiten. Bedenkt, dat slechts het groote aantal ons kan baten, opdat ons niet ten antwoord kan gegeven worden, als de tijd van handelen gekomen is: De vrouw verlangt het kiesrecht niet.

Wij roepen u allen toe: Vrouwen van Nederland! Zorgt voor uwe belangen! Vereenigt U!

A.W.L. Versluys-Polman, Pres.-Penningm. Amsterdam. 1e Parkstraat 398.

A. Th. A. v. Campen-Doesburg, Vice-Pres. Amsterdam Haarl. Houttuinen 44.

P.C. Meuleman-Van Ginkel, Secr. Nieuwer-Amstel. Amsteldijk 34.

M. Rutgers-Hoitsema. Rotterdam, Haringvliet, 52.

H. Cohen. Amsterdam, Utrechtschedwarsstraat 95.

Ieder, die lid wenscht te worden, kan zich aanmelden bij een der bestuursleden. Bij alle bestuursleden zijn ook de statuten te verkrijgen.”

Eén van de initiatiefnemers van De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht was Wilhelmina Drucker. De vereniging  had verschillende afdelingen; presidente van de afdeling Amsterdam was Aletta Jacobs. Zij zou in 1903 algemeen presidente worden.

De inspanningen van deze vrouwen werden beloond, al moesten ze wel heel wat jaren geduld hebben. Bij de grondwetswijziging van 1917 werd het algemeen kiesrecht ingevoerd. Daarbij werd het passief kiesrecht voor zowel mannen als vrouwen mogelijk gemaakt, maar het actief algemeen kiesrecht werd vooralsnog alleen opengesteld voor mannen. Met een grondwetswijziging in 1922 werd het algemeen kiesrecht voor vrouwen en mannen in de Grondwet opgenomen.

Voor meer informatie zie o.a. een dossier op www.atria.nl.

Vrouwen voeren propaganda voor vrouwenkiesrecht in Amsterdam, 15 februari 1914 (dossier Atria)

Vrouwen voeren propaganda voor vrouwenkiesrecht in Amsterdam, 15 februari 1914 (dossier Atria)

Affiche van de Vereeniging (dossier Atria)

Affiche van de Vereeniging (dossier Atria)

Aletta Jacobs man-vrouw vrouwen vrouwenkiesrecht Wilhelmina Drucker